Skip to main content

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
w Warszawie

                                   Logo bip

 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
| Webmaster | Rodo & dostępność

RODO

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych informuje, iż wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Joanna Saj-Żukowska. 
Z Panią Joanną w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zespół do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Warszawie dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym poprzez zastosowanie odpowiednich i adekwatnych środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzanie było zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ) oraz innymi obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych przepisami prawa.

W związku z powyższym informujemy Państwa że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 z siedzibą w Warszawie. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pisemnie na adres korespondencyjny Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 z siedzibą w Warszawie 04-133 przy ul. Łukowskiej 25 lub dzwoniąc pod nr tel. 22 849 60 13.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Kategorie osób których dane przetwarzamy

Administrator przetwarza dane:

 • dzieci,
 • wychowanków,
 • rodziców,
 • opiekunów prawnych dzieci/wychowanków,
 • osób odwiedzających dzieci/wychowanków,
 • pracowników, byłych pracowników,
 • wolontariuszy,
 • przedsiębiorców oraz osób ich reprezentujących współpracujących z placówką na podstawie umów cywilnoprawnych.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następującym celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
 4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 5. 5) na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody (art.6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w przepisach prawa, w szczególności w:

 1. Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 3. Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 4. Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 5. Ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 6. Ustawie 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa wymaga Państwa oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe i dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały pozyskane oraz przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów w tym w szczególności Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach , rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych., a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

6. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe i mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa np. Policji, Sądom, ZUS, NFZ.

Do Państwa danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające, z którym Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO osobom przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – to jest gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

4) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

5) przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

7) prawo do cofnięcia zgody - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje tej osobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail podanym powyżej w pkt 2.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką stanowiącą podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta umowa w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu/celów o których mowa w pkt 4.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

11. Informacja o stosowaniu monitoringu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i mienia zgodnie z art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, otoczenie siedziby administratora jest objęte systemem monitoringu wizyjnego. Dane zapisywane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres 14 dni po upływie którego są one usuwane poprzez nadpisanie danych. Wskazany powyżej okres przetwarzania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie/nagrania z monitoringu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.

Zespół do Osługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Warszawie jako Administrator realizuje obowiązek informacyjny względem osób których dane przetwarza zgodnie z art. 13 RODO w momencie pozyskiwania danych osobowych. Natomiast w sytuacji gdy dane osobowe są pozyskiwane nie bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą ale od innego podmiotu, obowiązek informacyjny realizowany jest zgodnie z art. 14 RODO.

Nasi partnerzy