Skip to main content

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
w Warszawie

                                   Logo bip

  • kwiat na łące
  • kwiat na łące
  • kwiat na łące
  • kwiat na łące
  • kwiat na łące
  • kwiat na łące
  • kwiat na łące
| Webmaster | ZPOW

Status prawny

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Warszawie przy ul. Łukowskiej 25 powołany został na mocy Uchwały Nr LV/1377/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. oraz działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.);
  • innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i samorządowych jednostek budżetowych;
  • statutu stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIX/1248/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 listopada 2020 r. (Uchwała w załączeniu)

Nadzór nad działalnością Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

Uchwała nr XXXIX/1248/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 listopada 2020 r.

Nasi partnerzy