Skip to main content

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
w Warszawie

                                   Logo bip

  • kwiat na łące
  • kwiat na łące
  • kwiat na łące
  • kwiat na łące
  • kwiat na łące
  • kwiat na łące
  • kwiat na łące

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Warszawie

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 – bip.zpow3.waw.pl

Data publikacji Serwisu: 2020-03-30 r.
Data ostatniej aktualizacji Serwisu: 2023-03-10 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych:

  • Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.
  • Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dział Administracji Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3.
Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz BIP, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe, nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania. Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji rozmiar tekstuw przeglądarkach graficznych.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
przełączniki zmiany kontrastu
przełącznik zmiany układu strony
przełącznik zmiany na tryb nocny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli podczas korzystania z naszego serwisu napotkaliście Państwo jakiś problem z dostępnością strony prosimy o poinformowanie nas o tym. Zapraszamy do kontaktu z osoba odpowiedzialną Barbarą Szczęsną, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 22 849 60 13 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku gdy nastąpi odmowa realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, skargę na takie działanie można składać do Dyrektora Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 (ZPOW3), ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa

Sposób dojazdu
W odległości około 150 metrów od wejścia głównego do ZPOW3 znajdują się przystanki autobusowe ZTM (nazwa przystanku: Łukowska)
W odległości około 600 metrów od wejścia głównego do ZPOW3 znajdują się przystanki tramwajowe oraz autobusowe ZTM (nazwa przystanku: Plac Szembeka)

Wejście do budynku
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Łukowskiej. Przy wejściu głównym znajduje się platforma dla niepełnosprawnych, z której można dostać się bezpośrednio do budynku. Platforma wyposażona w przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille'a. Budynek posiada trzy poziomy. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest parter (sekretariat, sala konferencyjna), I piętro (Dział Księgowości i Dział Specjalistów). Sekretariat znajduje się naprzeciw wejścia głównego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby niewidome mogą być przeprowadzane od furtki do budynku przez pracownika sekretariatu. Przy drzwiach głównych zamontowana jest tablica tyflograficzna, mająca na celu pomoc w poruszaniu się po obiekcie przez osoby niewidome i niedowidzące. 

Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku
Osobą oddelegowaną do udzielenia informacji oraz pomocy w pierwszej kolejności jest pracownik sekretariatu, a następnie napotkani pracownicy ZPOW3 poproszeni o udzielenie informacji lub pomocy w poruszaniu się po budynku. Osoba pracująca w sekretariacie jest widoczna spoza lady.

Obsługa osób słabowidzących
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność toalety dla osób niepełnosprawnych
Dostępna jest jedna toaleta zlokalizowana na parterze. Toaleta nie jest wyposażona w alarmowy system przywołania.

Obsługa osób słabosłyszących
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku brak pętli indukcyjnej.

Dostępność parkingu
Na terenie ogrodzonym znajduje się parking, z którego może skorzystać również osoba niepełnosprawna.


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Czwórka, ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa

Sposób dojazdu
W odległości około 150 metrów od wejścia głównego do Placówki znajdują się przystanki autobusowe ZTM (nazwa przystanku: Łukowska).
W odległości około 600 metrów od wejścia głównego do Placówki znajdują się przystanki tramwajowe oraz autobusowe ZTM (nazwa przystanku: Plac Szembeka)

Wejście do budynku
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Łukowskiej. Przy wejściu głównym znajduje się platforma dla niepełnosprawnych, z której można dostać się bezpośrednio do Placówki. Platforma wyposażona w przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille'a. Budynek posiada trzy poziomy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby niewidome mogą być przeprowadzane od furtki do budynku przez pracownika sekretariatu.

Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku
Osobą oddelegowaną do udzielenia informacji oraz pomocy w pierwszej kolejności jest pracownik sekretariatu Zespołu do obsługi Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, a następnie napotkani pracownicy poproszeni o udzielenie informacji lub pomocy w poruszaniu się po budynku. Osoba pracująca w sekretariacie jest widoczna spoza lady.

Obsługa osób słabowidzących
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność toalety dla osób niepełnosprawnych
Dostępna jest jedna toaleta zlokalizowana na parterze. Toaleta nie jest wyposażona w alarmowy system przywołania.

Obsługa osób słabosłyszących
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku brak pętli indukcyjnej.

Dostępność parkingu
Na terenie ogrodzonym znajduje się parking, z którego może skorzystać również osoba niepełnosprawna.


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Cichy Kąt, ul. Kontuszowa 18; 01-345 Warszawa

Sposób dojazdu
W odległości około 550 metrów od wejścia głównego do Placówki znajdują się przystanki autobusowe ZTM (Nazwa przystanku: Tkaczy) zlokalizowane na ul. Połczyńskiej.
W odległości od ok. 1 km od wejścia głównego do Placówki znajdują się przystanki tramwajowe (Nazwa: Ciepłownia Wola), zlokalizowane na ul. Połczyńskiej.

Wejście do budynku
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Kontuszowej. Do budynku prowadzi szeroki chodnik bez barier pionowych, z którego to można dostać się bezpośrednio do Placówki. Budynek posiada dwa poziomy. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest parter. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby niewidome mogą być przeprowadzane od furtki do budynku przez pracownika Placówki.

Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku
Osobą oddelegowaną do udzielenia informacji oraz pomocy w pierwszej kolejności jest pracownik Placówki, sprawujący dyżur wychowawczy.

Obsługa osób słabowidzących
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność toalety dla osób niepełnosprawnych
Dostępna jest jedna toaleta zlokalizowana na parterze. Toaleta nie jest wyposażona w alarmowy system przywołania.

Obsługa osób słabosłyszących
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku brak pętli indukcyjnej.

Dostępność parkingu
Na terenie ogrodzonym znajduje się nieduży parking, z którego może skorzystać również osoba niepełnosprawna.


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Zielona Sąsiedzka, ul. Sąsiedzka 11 D; 03-168 Warszawa

Sposób dojazdu
W odległości około 500 metrów od wejścia głównego do Placówki znajdują się przystanki autobusowe ZTM (Nazwa przystanku: Białołęka Ratusz) zlokalizowane na ul. Modlińskiej

Wejście do budynku
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Sąsiedzkiej. Do budynku prowadzi szeroki chodnik bez barier pionowych, z którego to można dostać się bezpośrednio do Placówki. Budynek posiada dwa poziomy. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest parter. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby niewidome mogą być przeprowadzane od furtki do budynku przez pracownika Placówki.

Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku
Osobą oddelegowaną do udzielenia informacji oraz pomocy w pierwszej kolejności jest pracownik Placówki, sprawujący dyżur wychowawczy.

Obsługa osób słabowidzących
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększony dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność toalety dla osób niepełnosprawnych
Dostępna jest jedna toaleta zlokalizowana na parterze. Toaleta nie jest wyposażona w alarmowy system przywołania.

Obsługa osób słabosłyszących
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku brak pętli indukcyjnej.

Dostępność parkingu
Na terenie ogrodzonym znajduje się nieduży parking, z którego może skorzystać również osoba niepełnosprawna.

 

Placówka Rodzinna przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. J. Słowackiego 75; 05-075 Warszawa

Sposób dojazdu
W odległości około 400 metrów od wejścia głównego do Placówki znajduje się przystanek autobusowy ZTM 198 (nazwa przystanku: Słowackiego 01 oraz Słowackiego 02).

Wejście do budynku
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Juliusza Słowackiego. Do budynku prowadzi szeroki chodnik bez barier pionowych, z którego to można dostać się bezpośrednio do Placówki. Budynek posiada trzy poziomy. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest parter. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby niewidome mogą być przeprowadzane od furtki do budynku przez pracownika Placówki.

Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku
Osobą oddelegowaną do udzielenia informacji oraz pomocy w pierwszej kolejności jest Dyrektor Placówki lub osoba przez niego wyznaczona.

Obsługa osób słabowidzących
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność toalety dla osób niepełnosprawnych
Dostępna jest jedna toaleta zlokalizowana na parterze. Toaleta nie jest wyposażona w alarmowy system przywołania.

Obsługa osób słabosłyszących
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku brak pętli indukcyjnej.

Dostępność parkingu
Na terenie ogrodzonym znajduje się nieduży parking, z którego może skorzystać również osoba niepełnosprawna.

 

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23 B w Warszawie, ul. Warzelnicza 23 B; 03-255 Warszawa

Sposób dojazdu
W odległości około 350 metrów od wejścia głównego do Placówki znajdują się przystanki autobusowe  ZTM (nazwa przystanku: Ostródzka – Szkoła 01; Ostródzka - Szkoła 02; Ostródzka - Szkoła 03 oraz Ostródzka - Szkoła 04).

Wejście do budynku
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Warzelniczej. Do budynku prowadzi szeroki chodnik bez barier pionowych, z którego to można dostać się bezpośrednio do Placówki. Budynek posiada trzy poziomy. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest parter. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby niewidome mogą być przeprowadzane od furtki do budynku przez pracownika Placówki.

Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku
Osobą oddelegowaną do udzielenia informacji oraz pomocy w pierwszej kolejności jest Dyrektor Placówki lub osoba przez niego wyznaczona.

Obsługa osób słabowidzących
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność toalety dla osób niepełnosprawnych
Dostępna jest jedna toaleta zlokalizowana na parterze. Toaleta nie jest wyposażona w alarmowy system przywołania.

Obsługa osób słabosłyszących
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku jest pętla indukcyjna.

Dostępność parkingu
Na terenie ogrodzonym znajduje się nieduży parking, z którego może skorzystać również osoba niepełnosprawna.

 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

W budynkach wielorodzinnych zlokalizowane są następujące Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Chata" z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 121 m 37 w Warszawie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań" z siedzibą przy ul. Grodzieńskiej 34 lok. 48 i 49 w Warszawie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej" z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 47c lok. 28 w Warszawie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bezpieczna Wyspa" z siedzibą przy ul. Prałatowskiej 2 m 3 i 52 w Warszawie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bezpieczny Dom" z siedzibą przy ul. Oszmiańskiej 10 m 13 i 18 w Warszawie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej" z siedzibą przy ul. Chełmżyńskiej 27/35 m 34 w Warszawie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" z siedzibą przy ul. 11 Listopada 15B w Warszawie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Stalówka" z siedzibą przy ul. Stalowej 29 lok 13 w Warszawie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Cichy Port" z siedzibą przy ul. Łomżyńskiej 20 m 47 w Warszawie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Wiśniowa" z siedzibą przy ul. Wiśniowej 48 lok 19 w Warszawie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Mickiewicza" z siedzibą przy ul. Mickiewicza 65 m 3 i 4 w Warszawie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska" z siedzibą przy ul. Łomżyńskiej 26 m 14 w Warszawie
Placówka Opiekuńczo-wychowawcza "Oboźna" z siedzibą przy ul. Oboźnej 11 m 23 w Warszawie
Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m 53 z siedzibą przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m 53 w Warszawie
Za dostępność architektoniczną ww. lokalizacji odpowiadają zarządcy nieruchomości.

Zespół do obsługi Placówek opiekuńczo-wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska zamieszcza w załączeniu Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

 

Nasi partnerzy